— ?STANBUL HAKKINDA —

AYASOFYA MüZES?

(Yunanca: Αγι? Σοφι?, tam ad?: Να?? τ?? ?γ?α? το? Θεο? Σοφ?α?, Latince: Sancta Sophia ya da Sancta Sapientia),[2] Bizans ?mparatoru I. Jüstinyen taraf?ndan M.S. 532 - 537 y?llar? aras?nda ?stanbul'un tarihi yar?madas?ndaki eski ?ehir merkezine in?a ettirilmi? bazilika planl? bir patrik katedrali olup, 1453 y?l?nda ?stanbul'un Türkler taraf?ndan al?nmas?yla Fatih Sultan Mehmet taraf?ndan camiye d?nü?türülmü?tür ve günümüzde müze olarak hizmet vermektedir.[3][4] Ayasofya, mimari bak?mdan, bazilika plan? ile merkez? plan? birle?tiren, kubbeli bazilika tipinde bir yap? olup kubbe ge?i?i ve ta??y?c? sistem ?zellikleriyle mimarl?k tarihinde ?nemli bir d?nüm noktas? olarak ele al?n?r. Panerai Replica Watches

 

SULTAN AHMET CAM??

1609-1616 y?llar? aras?nda sultan I. Ahmet taraf?ndan ?stanbul'daki tarih? yar?madada, Mimar Sedefkar Mehmet A?a'ya yapt?r?lm??t?r.[1] Cami Mavi, ye?il ve beyaz renkli ?znik ?inileriyle bezendi?i i?in ve yar?m kubbeleri ve büyük kubbesinin i?i de gene mavi a??rl?kl? kalem i?leri ile süslendi?i i?in Avrupal?larca "Mavi Cami (Blue Mosque)" olarak adland?r?l?r. Ayasofya'n?n 1934 y?l?nda camiden müzeye d?nü?türülmesiyle, ?stanbul'un ana camii konumuna ula?m??t?r.

 

YEREBATAN SARNICI

?stanbul'daki en büyük kapal? sarn??t?r. Ayasofya binas?n?n bat?s?ndaki kü?ük binadan girilir. Sütun orman? g?rünümündeki mekan?n tavan? tu?la ?rülü, ?apraz tonozludur. Zaman?nda civardaki bir bazilikadan dolay? bu isimle an?lm??t?r.

 

KAPALI ?AR?I

Kapal? ?ar?? dünyan?n en büyük ve en eski kapal? pazarlar?ndan birisidir. 461 y?l?nda a??lan Kapal? ?ar??, tak?, seramik, baharat ve hal? ma?azalar? ile ünlüdür. ?ar??da duraklar?na ?o?u deri mont, alt?n tak? ve benzeri i?in ?zel alanlar ile, mallar?n türüne g?re grupland?r?lm??t?r. ?ar?? Fatih Sultan Mehmed emri ile 1455 ve 1461 y?llar? aras?nda in?a edilmi?tir ilki iki bedesten (kubbeli y??ma yap?lar?n depolama ve güvenli tutmak i?in in?a edilmi?), i?erir. ?ar?? büyük ?l?üde Sultan Kanuni Sultan Süleyman d?neminde, 16. yüzy?lda geni?letildi ve 1894 y?l?nda bir deprem sonras?nda büyük bir onar?mdan ge?mi? oldu.

 

KIZ KULES?

Hakk?nda ?e?itli rivayetler anlat?lan, efsanelere konu olan, ?stanbul Bo?az?'n?n Marmara Denizi'ne yak?n k?sm?nda, Salacak a??klar?nda yer alan kü?ük adac?k üzerinde in?a edilmi? yap?d?r. üsküdar'?n sembolü haline gelen kule, üsküdar’da Bizans devrinden kalan tek eserdir. M.?. 24 y?llar?na kadar uzanan tarihi bir ge?mi?e sahip olan kule, Karadeniz’in Marmara ile birle?ti?i yerde kü?ük bir ada üzerinde kurulmu?tur.

 

TOPKAPI SARAYI

(Osmanl? Türk?esi: ?????? ?????), ?stanbul Sarayburnu'nda, Osmanl? ?mparatorlu?u'nun 600 y?ll?k tarihinin 400 y?l? boyunca, devletin idare merkezi olarak kullan?lan ve Osmanl? Padi?ahlar?'n?n ya?ad??? sarayd?r. Bir zamanlar i?inde 4.000'e yak?n insan ya?am??t?r.

Topkap? Saray? Fatih Sultan Mehmed taraf?ndan 1478’de yapt?r?lm??, Abdülmecit’in Dolmabah?e Saray?’n? yapt?rmas?na kadar yakla??k 380 sene boyunca devletin idare merkezi ve Osmanl? padi?ahlar?n?n resmi ikametgah? olmu?tur. Kurulu? y?llar?nda yakla??k 700.000 m2’lik bir alanda yer alan saray?n bugünkü alan? 80.000 m2’dir.


Ana Sayfa   |   Odalar?m?z   |   Online Rezervasyon   |   Foto Galeri   |   Servis   |   Ziyaret?i Yorumlar?   |   ?stanbul Hk.   |   Konum   |   ?leti?im

Copyright 2013 BU DO Hotel | Tüm Haklar? Sakl?d?r.     Ye?il Tulumba Sk. No:53 34470 Laleli / ?STANBUL    Tel: +90 (212) 526 27 27   Fax: +90 (212) 528 83 89   Email: info@budohotel.com